مقاله


کد مقاله : 1396092510344119660

عنوان مقاله : تحلیل اثر سرمایۀ فکری بر عملکرد سازمانی با نقش میانجی مدیریت دانش در شرکت پایانه¬های نفتی ایران

نشریه شماره : 13 فصل تابستان 1396

مشاهده شده : 772

فایل های مقاله : 919 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 الهام نوروزی چشمه علی stu.nourouzi@gmail.com دانش آموخته کارشناسی ارشد
2 سیدعلیقلی روشن salirowshan@gmail.com استادیار دکترا
3 میلاد وفادار milad.vafadar@ut.ac.ir دانشجو دانشجوی دکترا

چکیده مقاله

عملکرد سازمان¬ها را نمی¬توان صرفاً بر اساس معیارهای مالی مورد ارزیابی و قضاوت قرار داد؛ زیرا پژوهش¬ها نشان داده است، ارزش بازاری شرکت¬ها و مؤسسات مالی را عمدتاً دارایی¬های غیرمالی که به آن¬ها دارایی¬های نامشهود یا سرمایه¬های فکری اطلاق می¬شود، تعیین می¬کند. بر این اساس تحقیقِ حاضر با هدف شناسایی تأثیرِ ابعاد سرمایۀ فکری و مدیریت دانش و تأثیر آن¬ها بر عملکرد سازمانی در شرکت پایانه¬های نفتی ایران انجام شده است. پژوهش حاضر از لحاظِ روش، توصیفی¬تحلیلی و از لحاظِ هدف، کاربردی است. جامعۀ آماری شامل کلیۀ مدیران، رؤسا و سرپرستان (رتبه¬های بالای 17) و پرسنل ستادی می¬باشد که در زمان تحقیق 214 نفر بوده¬اند و به روش سرشماری انجام گرفته است. برای تحلیل داده¬¬ها از روش مدل¬¬سازی معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج حاصل از تجزیه ¬و ¬تحلیل داده¬¬ها نشان می¬¬دهد که مدل اصلی پژوهش از برازش مناسبی برخوردار است. در این مدل سرمایۀ انسانی و ساختاری و رابطه¬¬ای بر عملکرد سازمان تأثیر مثبت داشته و از سوی دیگر این اجزاء به¬طور غیرمستقیم با نقش میانجی مدیریت دانش بر عملکرد سازمان تأثیر مثبت دارند، که با نتایج به دست آمده میزان تأثیر هر یک از عوامل، مشخص و رتبه¬¬بندی شده و بر این اساس پیشنهاداتی مطرح شدند.