مقاله


کد مقاله : 13960211227115858

عنوان مقاله : ارائه کارت امتیازی مدیریت منابع انسانی پایدار در شرکت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات دانش‌بنیان ایران

نشریه شماره : 11 فصل زمستان 1395

مشاهده شده : 1063

فایل های مقاله : 917 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 سید اکبر نیلی پورطباطبایی a.nilipour93@gmail.com استادیار دکترا
2 ابراهیم صالحی عمران edpes60@hotmail.com استاد دکترا
3 سهیلا هاشمی soheilahashemi@yahoo.com دانشیار دکترا
4 مائده صداقت sedaghat.maedeh@yahoo.com دانشجو دانشجوی دکترا

چکیده مقاله

منابع انسانی متخصص و ماهر در شرکت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان شرکت‌های ارائه دهنده خدمات دانشی و تخصصی، مهم‌ترین منبع و سرمایه سازمانی هستند که جهت بقای بلندمدت سازمانی از اهمیت بسیاری برخوردارند. ورود رویکرد پایداری در مدیریت منابع انسانی با ایجاد تغییرات در شیوه مدیریت منابع انسانی، نقش مهمی در جذب و نگهداشت افراد مستعد و متخصص ایفا می‌کند. هدف این پژوهش کیفی، ارائه کارت امتیازی مدیریت منابع انسانی پایدار بر اساس فرآیندهای مدیریت منابع انسانی بوده است که در شرکت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات دانش‌بنیان ایران انجام گردید. جامعه آماری این پژوهش، صاحب‌نظران و خبرگان داراي زمينه علمي و سابقه مرتبط با موضوع پژوهش در سه شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات دانش‌بنیان ایریسا، همکاران سیستم و مهندسی نرم‌افزار رایورز بودند که این سه شرکت با استفاده از روش نمونه‌گیری موارد مطلوب، جهت مطالعه انتخاب شدند. داده‌های این پژوهش از طریق مصاحبه نیمه ساختار‌یافته با خبرگان گردآوری و با استفاده از تکنیک تحلیل موضوعی تجزیه و تحلیل شدند. از طریق نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده‌ها، اهداف، معیارهای ارزیابی و پیامدهای حاصل از مدیریت منابع انسانی پایدار در هر یک از کارکردهای مدیریت منابع انسانی (جذب و استخدام، آموزش و توسعه، نگهداشت، جبران خدمت و خروج کارکنان) شناسایی شدند. یافته‌های پژوهش حاضر حاکی از پتانسیل بالای مدیریت منابع انسانی پایدار در بهبود مزیت رقابتی، پایداری سازمانی و افزایش بهره‌وری و ایجاد موقعیت استراتژیک برای سازمان‌ها بوده است.