مقاله


کد مقاله : 139602112157365856

عنوان مقاله : تحلیل دوره¬های آموزش ضمن خدمت کارکنان شرکت ملی گاز کرمان بر اساس مدل سوات

نشریه شماره : 11 فصل زمستان 1395

مشاهده شده : 874

فایل های مقاله : 432 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 مینا پور اسماعیلی mporesmili@yahoo.com دانش آموخته کارشناسی ارشد
2 مهرانگیز علی نژاد malinejad@uk.ac.ir استادیار دکترا
3 اصغر سلطانی asghar.soltani.k@gmail.com استادیار دکترا

چکیده مقاله

هدف از این پژوهش، بررسی دوره¬های آموزش¬ضمن¬خدمت کارکنان شرکت ملی گاز استان¬کرمان بر اساس مدل -سوات بود. این پژوهش از بعد هدف، پژوهشی کاربردی و از نظر روش گردآوری داده¬ها جزء پژوهش¬های توصیفی- پیمایشی محسوب می¬شود. جامعه¬¬آماری این پژوهش شامل همه کارکنان شرکت‌کننده در دوره‌هاي آموزش ضمن-خدمت شرکت ملي گاز استان کرمان بود (122 نفر) که از اين ميان 100 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار جمع‌آوری داده در این پژوهش، پرسشنامه محقق¬ساخته بود. روایی ابزار با استفاده از روش نظر متخصصان برابر 88 .0 تعیین شد و پایایی ابزار بر اساس فرمول آلفای کرونباخ 86 صدم برآورد گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده¬ها از نرم‌افزار آماری SPSS23 و تحلیل SWOT استفاده گردید. نتایج¬ پژوهش نشان داد بالاترین اولویت در میان نقاط قوت، ضعف، فرصتها و تهدیدهای دوره مورد بررسی به ترتیب عبارتند از: «بازدهی بالای دوره‌های آموزشی برگزار شده در خارج از محل کار کارمندان، با ضریب اولیه (419)»، «یکسان نبودن سطح دانش شرکت¬کنندگان در هنگام شروع یک دوره آموزشی با ضریب اولیه (387)»، «تأثیر دوره¬های آموزشی خارج از استان بر افزایش سطح دانش کارمندان و شادابی و تغییر روحیه آنها با ضریب اولیه (430)» و «عدم توجه به نتایج ارزیابی‌ها و ندادن بازخورد و پاداش¬های تشویقی متناسب با نیازهای کارمندان برای حضور آنها در دوره¬های آموزشی خارج از شرکت با ضریب اولیه (329)». بر این اساس ، بهترین راهبرد برای این شرکت، راهبرد تهاجمی است یعنی مسئولین مربوطه می¬توانند با عملی¬کردن راهبردهای تهاجمی ارائه شده در این تحقیق، تا حد زیادی با استفاده حداکثری از نقاط ¬قوت دوره¬های آموزش¬ ضمن¬ خدمت شرکت گاز، فرصت¬های فراروی آن را به حداکثر برسانند و در نهایت بر اساس نتایج به دست آمده، مهم‌ترین راهکارهای بهبود دوره¬های آموزش ضمن¬خدمت کارکنان شرکت ملی گاز ارائه شده است.