مقاله


کد مقاله : 139506311154493407

عنوان مقاله : ارائه مدلی به منظور تبیین توانمندسازي سرمايه¬هاي دانشي با استفاده از مدلسازی ساختاری تفسیری

نشریه شماره : 9 فصل تابستان 1395

مشاهده شده : 1101

فایل های مقاله : 330 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 ابراهیم رجب پور e_rajabpour@ut.ac.ir مدرس دانشجوی دکترا
2 مهدی افخمی اردکانی E_Rajabpour2@ut.ac.ir مربی کارشناسی ارشد

چکیده مقاله

با ظهور اقتصاد دانشی، قابلیت¬های انسانی به عنوان مهم‌ترین مزیت رقابتی پایدار و منحصر‌به‌فرد برای سازمان‌ها در محیط¬های متلاطم امروزی شناخته شده است؛ بنابراین، توجه به دانش و مهارت منابع انسانی و توانمندسازي این سرمایه¬های بی¬بدیل در سازمان¬ها و به خصوص در این دوران امری ضروری و غیرقابل انکار است. هدف از انجام این پژوهش شناسایی عوامل تأثیرگذار بر توانمندسازي سرمايه هاي دانشي و در نهایت ارائه الگویی در پژوهشگاه صنعت نفت با استفاده از تکنیک مدلسازی ساختاری تفسیری در این راستا است. با بررسی¬های صورت گرفته از مرور ادبیات تحقیق به روش تطبیقی، هشت دسته عوامل تبیین توانمندسازي در پژوهشگاه صنعت نفت شناسایی شده و سپس با استفاده از روش مدل¬سازي ساختاري تفسیری در پنج سطح، قرار گرفتند. در ادامه پس از مشخص شدن سطوح هر کدام از عوامل و همچنین با در نظر گرفتن ماتریس در دسترس‌پذیری نهایی، مدل نهایی ساختار تفسیری ترسیم گردید. نتایج نشان داد عامل‌هایی همچون آموزش و توسعه، ویژگی¬های شخصیتی، ساختار سازمانی و ماهیت شغل در ارتباط با موضوع توانمندسازي در پژوهشگاه صنعت نفت از اثرپذیری بیشتری نسبت به بقیه عوامل برخوردارند.