مقاله


کد مقاله : 139503301415162573

عنوان مقاله : آسیب‌شناسی و راهکارهای حمایت مدیران از بالندگی و توسعه منابع انسانی

نشریه شماره : 8 فصل بهار 1395

مشاهده شده : 941

فایل های مقاله : 373 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 مریم منشگر mary55p@yahoo.com - -
2 اسداله عباسی mary55p2@yahoo.com - -

چکیده مقاله

در سازمان‌هايي که به امر آموزش نيروی انسانی اهميت بيشتری داده مي‌شود، نيروی انسانی اساساً درصدد کسب اطلاعات و راهکارهای عملی جديد به منظور دستيابی به بهره‌وری و کارایی بهتر مي‌باشد و اين‌گونه سازمان‌ها از خصوصيات پويايی، خلاقيت و بالندگی در جهت ايجاد تحولات اثربخش در عوامل درون سازمانی و تعامل با محيط اجتماعی خود برخوردار هستند. مسأله اصلی پژوهش حاضر آن بوده است که چه آسيب‌ها و مشكلاتي در زمینه حمایت مدیران از توسعه و بالندگی منابع انسانی وجود دارد؟ و اينكه چگونه مي‌توان وضعيت پشتيباني مديران از اين فعاليت‌ها را بهبود بخشيد به گونه‌اي كه حداكثر بهره‌وري و نتايج از اين سرمايه‌گذاري به دست آيد؟ بنابراين آنچه كه مسأله اصلي پژوهش حاضر را تشكيل مي‌دهد عبارت است از آسیب‌شناسی حمایت مديران سازمان منطقه آزاد كيش از توسعه و بالندگی منابع انساني به منظور دستيابي به راهكارهايي كه اثربخشي اين يادگيري‌ها را افزايش دهد. جامعه آماري شامل 315 نفر از کارکنان سازمان منطقه آزاد کیش و 21 نفر از مدیران سازمان مذکور بود که بر طبق جدول كرجسي و مورگان و همچنین از طریق نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای 175 نفر به عنوان حجم نمونه کارکنان و 21 نفر به عنوان حجم نمونه مدیران انتخاب شدند. روش تحقیق، توصیفی – پیمایشی بوده و داده‌های مورد استفاده در این مطالعه از طریق پرسشنامه محقق‌ساخته مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت. پس از جمع‌آوری داده‌ها، تجزیه و تحلیل داده‌ها در دو سطح آمار توصيفي شامل جداول توزیع فراوانی و نمودارها و آمار استنباطي شامل آزمون t تک نمونه‌ای، آزمون t مستقل (t دو نمونه‌ای)، آزمون فریدمن، آزمون کولموگوروف اسمیرنوف و تحلیل واریانس یک‌طرفه (ANOVA) مورد پردازش قرار گرفت. نتايج به دست آمده از بررسي سؤالات تحقيق نشان داد که موانع اساسی در زمینه حمایت از مدیران وجود دارد و راهکارهایی برای غلبه بر این آسیب‌ها پیشنهاد شده است.