مقاله


کد مقاله : 139501311417172006

عنوان مقاله : مربی¬گری الکترونیک: نوآوری مبتنی بر وب

نشریه شماره : 7 فصل زمستان 1394

مشاهده شده : 874

فایل های مقاله : 386 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 ابراهیم رجب پور e_rajabpour@ut.ac.ir مدرس دانشجوی دکترا
2 مهدی افخمی اردکانی istd.journal14@gmail.com - -
3 عزیزه حسینی اقبال istd.journal20@gmail.com - -

چکیده مقاله

ظهور فناوری اطلاعات و ارتباطات و به¬خصوص اینترنت باعث ایجاد مفهوم جدید مربی‌گری الکترونیک در مدیریت منابع انسانی شده است. لذا با توجه به مزایای متعدد مربی¬گری الکترونیک برای سازمان¬ها؛ هدف از این پژوهش، ارائه مدل مربی¬گری الکترونیکی با استفاده از مطالعه تطبیقی و سنجش عوامل مؤثر بر پذیرش مربی¬گری الکترونیک در شرکت¬های ارائه دهنده خدمات فناوری اطلاعات می¬باشد. جامعه آماری¬ اين پژوهش را مربیان شرکت¬های فعال در زمینه فناوری اطلاعات در سطح تهران تشكيل مي‌دهند و 258 نفر به عنوان نمونه آماري انتخاب شدند که از بین آنان 104 پرسش‌نامه به¬طور کامل پاسخ داده شد. براي انتخاب نمونه آماري از روش نمونه‌گيري تصادفي طبقه¬اي استفاده شد. تأیید روایی پرسش‌نامه از نظرات اعضای هیئت علمی و افراد صاحب¬نظر در این زمینه بررسی شد. پایایی پرسش‌نامه توسط آلفای کرونباخ سنجیده شد؛ این ضریب برای عوامل مختلف پرسش‌نامه بین 74/0 تا 91/0 بدست آمد. براي تحليل داده¬ها از روش¬هاي مدل¬سازی معدلات ساختاری، آمار توصيفي و آمار استنباطي (تحليل واريانس يك طرفه ANOVA و آزمون تی) استفاده شد. نتايج تحقیق نشان داد که مؤلفه¬های مزیت نسبی، پیچیدگی، مشاهده‌پذیری، نوآوری¬های فردی، جنسیت، سن، تحصیلات، مهارت کامپیوتری و موانع ادارکی متغیرهای پیش¬بینی کننده فرآیند پذیرش مربی-گری الکترونیک هستند