مقاله


کد مقاله : 139501311157491995

عنوان مقاله : ارائه چارچوب استراتژيك آموزش و بهسازي سازماني در وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي

نشریه شماره : 7 فصل زمستان 1394

مشاهده شده : 902

فایل های مقاله : 373 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 مژگان اتابکی Mojganatabaki@yahoo.com - -
2 محمدنقی ايماني گله‌ پردسری istd.journal3@gmail.com - -
3 علی ربیعی istd.journal4@gmail.com - -

چکیده مقاله

هدف پژوهش حاضر ارائه چارچوب آموزش و بهسازي استراتژيك سرمايه‌هاي انساني در وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مي‌باشد. روش تحقيق به كار گرفته شده توصيفي و از نوع آميخته (تركيبي از روش‌هاي كمي و كيفي) است. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه است، كه در ابتدا نوع خاصي از پرسشنامه براي اجراي روش نظرسنجي از خبرگان و با هدف نهايي‌سازي مدل تحقيق طراحي و در سه مرحله اجرا گرديد. پس از نهايي‌سازي الگو به شيوه فوق، به منظور اجراي پيمايش پرسشنامه ديگري شامل 4 بعد، 13 مؤلفه و 60 شاخص كه وضعيت موجود و وضعيت مطلوب بر اساس آن با يك مقياس ده درجه‌اي توسط پاسخگو درجه‌بندي شده است طراحي گرديد. يافته‌هاي پژوهش نشان داد كه در چارچوب پيشنهادي 9 متغير پيش‌بين شامل عوامل قانوني (0.222)، عوامل اقتصادي (0.322)، عوامل تكنولوژيكي (0.212)، عوامل اجتماعي (0.350)، استراتژي آموزش (0.265)، نگرش راهبردي به آموزش (0.306)، نيازسنجي آموزش (0.265)، مديريت اجرايي آموزش (0.219)، فرهنگ يادگيري و رشد (0.333)، همبستگي معنادار با متغير ملاك (آموزش و بهسازي استراتژيك در وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي) دارند