مقاله


کد مقاله : 139411171516181044

عنوان مقاله : رابطه رهبری معنوی با توانمندسازی در کارشناسان اداری وآموزشی دانشگاه گیلان

نشریه شماره : 4 فصل بهار 1394

مشاهده شده : 1129

فایل های مقاله : 282 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 عباس صادقی asadeghi_2003@yahoo.com - -
2 حسین واحد چوکده hosein_vahed2012@yahoo.com - -
3 اسماعیل کاظم پور kazempour.edu@gmail.com - -

چکیده مقاله

پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش و رابطه رهبری معنوی در توانمندسازی کارکنان دانشگاه گیلان انجام شد. این مطالعه یک پژوهش توصیفی – تحلیلی از نوع همبستگی است. جامعه آماری شامل 650 نفر (کارشناسان اداری و آموزشی) دانشگاه گیلان بودند که از این تعداد 100 نفر به عنوان نمونه با روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب شدند. جهت جمع¬آوری داده‌ها از دو پرسشنامه رهبری معنوی فرای و دیگران (2005) و پرسشنامه توانمندسازی اسپریتزر (1995) که از روایی و پایایی قابل قبولی برخوردار بودند، استفاده شد. تحلیل داده ها با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون، تحلیل واریانس، آزمون t مستقل و آزمون تعقیبی و از طریق spss انجام شد. نتايج یافته¬ها نشان داد که متغیرهای رهبری معنوی در توانمند¬سازی کارکنان از اهمیت ویژه¬ای برخوردار است. به طوری‌که رهبری‌ معنوی با توانمندسازی کارکنان (53/0r=) در سطح معناداری همبستگی مثبت و معنادار دارند. در مقابل توانمندسازی کارکنان با چشم‌انداز سازمانی (36/0r=)، عشق به نوع‌دوستی(40/0r=) ، ایمان به کار (55/0r=) ، معناداری در کار (34/0r=) ، عضویت درسازمان (37/0r=)، تعهدسازمانی (62/0r=) و بازخورد عملکرد (31/0r=) رابطه علی معنا‌دار و مثبتی دارند. پیشنهاد می¬شود که سازمان¬های امروزی برای بقای خود در دنیای رقابتی عصر حاضر برای نقش رهبری معنوی در فرآیند توانمندسازی کارکنان اهمیت بسزایی قایل شوند.