جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 139411141133471010 تحلیل کیفیت برنامه درسی رشته مهندسی صنایع جهت نیازسنجی شغلی مبتنی بر بازارکار (مطالعه موردی)
نادر برزگر
سعید مرادی
طلعت دیبا واجاری
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)