جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 1396041287196765 شناسایی و رتبه¬بندی موانع مدرسان در آموزش و بهسازی مجازی منابع انسانی (مطالعه موردی: دانشگاه شهید بهشتی)
اباصلت خراسانی
مرتضی رضایی زاده
زهره جعفری فر
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)