اخبار نشریه

چاپ شماره یازدهم فصلنامه آموزش و توسعه

به اطلاع اساتید و دانشجویان علاقه مند به حوزه آموزش و توسعه می رساند شماره یازدهم فصلنامه علمی- پژوهشی آموزش و توسعه منابع انسانی (زمستان 95) به چاپ رسیده است