مقاله


کد مقاله : 13971119177449

عنوان مقاله : طراحی الگوی شایستگی مدیران روابط عمومی مطالعه موردی: شرکت ملی گاز ایران و شرکت‌های تابعه

نشریه شماره : 18 فصل پاییز 1397

مشاهده شده : 448

فایل های مقاله : 804 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 حمیدرضا آراسته arasteh@khu.ac.ir استاد دکترا
2 اکبر حسن پور a.hassanpoor@khu.ac.ir استادیار دکترا
3 احمد ایزدی ahizadya@yahoo.com استادیار دکترا
4 طهمورث بستانی tbostani_a@yahoo.com دانشجو دانشجوی دکترا

چکیده مقاله

هدف کلی این پژوهش طراحی الگوی شایستگی مدیران روابط عمومی ‌می‌باشد. جامعه آماري اين پژوهش، شامل کلیه مدیران و رؤسای شرکت ملی گاز ایران و شرکت‌های وابسته به آن مي¬باشد. نمونه‌گیری در دو بخش کیفی (10 نفر از کارشناسان) و کمی (324 نفر) صورت پذیرفت. گردآوری اطلاعات از طریق روش مصاحبه و پرسشنامه صورت پذیرفته است. جهت تجزیه‌ و تحلیل داده‌ها از آزمون‌های تحليل عاملی اکتشافی، تحليل عاملي تائيدي، آزمون آناليز واريانس، ماتریس همبستگی، ماتریس واریانس-کوواریانس استفاده شد. نتایج به‌دست‌آمده از پژوهش نشان از آن دارد که هفت شایستگی ویژگی شخصیتی، مهارت، توانایی، اعتبار عمومی‌، نگرش و بینش، دانش، اعتبار حرفه‌ای مهم‌ترین شايستگي مديران شاغل در روابط عمومي را تشکیل می‌دهند. با توجه به نتایج به‌دست‌آمده، مدیران شرکت ملی گاز ایران باید شایستگی‌های یادشده را مدنظر قرار داده تا بتوانند مدیرانی را انتخاب، انتصاب و پرورش دهند که بیشترین کارایی و اثربخشی را در حوزه روابط عمومی شرکت داشته باشند.