مقاله


کد مقاله : 13971016166710

عنوان مقاله : کاربست مفاهیم دانش مدیریت آموزشی در سیستم‌هـای غیرآموزشی (مورد مطالعه: صنعت چاپ و نشر ایران)

نشریه شماره : 17 فصل تابستان 1397

مشاهده شده : 370

فایل های مقاله : 350 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 علی خلخالی khalkhali_ali@yahoo.com دانشیار دکترا
2 رضا منصوری reza.mansouri@bmipco.com - دکترا

چکیده مقاله

هدف پژوهش حاضر بررسی این پرسش اساسی است که با توجه به تغییرات گسترده در تکنولوژی، کدام جنبه از مفاهیم و فرایندهای دانش مدیریت آموزشی، در صنعت چاپ و نشرکاربرد بیشتری دارد و لازم است جهت استقرار یک سیستم آموزشی کارآمد در این صنعت در اولویت قرار گیرند؟ نوع مطالعه کیفی با رویکرد پدیدارشناسی بویژه تحلیل تجربه زیسته بود. مشارکت کنندگان اين پژوهش از طریق نمونه‌گیری هدفمند از نوع گلوله برفی تا مرز اشباع نظری، 8 تن از صاحب نظران عرصه آموزش های سازمانی و متخصصین و فعالین شناخته شده صنعت چاپ و نشر بودند. در این پژوهش جهت استحکام پایایی تحقیق از قابلیت وابستگی، باورپذیری و تأیید پذیری استفاده شد. داده‌های حاصل از بازخوانی مصاحبه‌ها در این پژوهش، با استفاده از روش هفت مرحله‌ای کلایزی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. براساس نتایج حاصل از کدگذاری، 37 مؤلفه بازشناسی شدند که در 13 موضوع استنباطی قابل خوشه بندی بودند. در نهایت 6 سازه استاندارد سازی بسته‌های برنامه‌های درسی، متنوع سازی سیستم‌های عرضه آموزش، بسط زیبایی شناسانه آموزش، بازاریابی و برندسازی، لجستیک جامع و مؤثر و نیز پایش مستمر مبتنی بر نرخ بازگشت سرمایه در آموزش‌های صنعت چاپ و نشر ایران به عنوان بخشی از مفاهیم دانش مدیریت آموزشی تم‌یابی شدند. تحلیل‌های ارائه شده در این پژوهش نشان می‌دهد کاربست مفاهیم اشاره شده، بهره‌وری صنعت چاپ و نشر را در شرایط تغییرات گسترده درونی و بیرونی این صنعت ارتقاء خواهد داد.