مقاله


کد مقاله : 1397042522286143325

عنوان مقاله : ارائه مدل تعالی آموزش¬های مجازی در دانشگاه فرهنگیان در راستای توسعه منابع انسانی (مطالعه کیفی)

نشریه شماره : 15 فصل زمستان 1396

مشاهده شده : 622

فایل های مقاله : 509 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 مژگان اسمعیل نیا mozhgan.esmaeilnia@yahoo.com دانشجو دانشجوی دکترا
2 حسینعلی کوهستانی kouhestani@ferdowsi.um.ac.ir استاد دکترا
3 علی معقول ali.maghool@yahoo.com استادیار دکترا
4 حسن نودهی Hassan-nodehi@yahoo.com استادیار دکترا

چکیده مقاله

هدف پژوهش حاضر ارائه مدل تعالی آموزش¬های مجازی در دانشگاه فرهنگیان در راستای توسعه منابع انسانی می¬باشد. این پژوهش در چارچوب رویکرد کیفی و راهبرد مبتنی بر تئوری داده بنیاد انجام شده است. در این راستا با استفاده از رویکرد هدفمند و به‌کارگیری معیار اشباع نظری، مصاحبه¬های نیمه ساختار یافته با 18 نفر از کارکنان صاحب¬نظر در حوزه آموزش-های مجازی و اساتید و دانشجویان دانشگاه فرهنگیان خراسان رضوی، شمالی و جنوبی انجام شد. به‌منظور اعتباربخشی یافته¬ها از راهبرد¬های بازبینی اعضا و تحلیل همگنان استفاده شده و نتایج طی چندین مرحله تعدیل شدند. جهت تجزیه و تحلیل داده¬ها از کد¬گذاری باز و محوری استفاده شد. درنهایت مقوله¬ها در قالب 14 مقوله اصلی در دل ابعاد ۶ گانه مدل پارادایمی به‌صورت موجبات علی (فعالیت¬های یاددهی و یادگیری، کنشگران انسانی، مدیریت)، مقوله اصلی:‌تعالی آموزش مجازی دانشگاه فرهنگیان(بهبود کیفیت)، راهبردها (سطح خرد، سطح میانی، سطح کلان) شرایط زمینه¬ای (ماهیت آموزش¬های مجازی دانشگاه فرهنگیان)، ‌شرایط مداخله¬گر (اینترنت، امکانات سخت¬افزاری، وب) و پیامدها (پیامد¬های فردی، پیامد¬های سازمانی، پیامد¬های فرا سازمانی) قرار گرفتند.