مقاله


کد مقاله : 13970114113256101457

عنوان مقاله : واکاوی اقدامات منتور و منتی در منتورینگ اعضای هیئت علمی جدیدالاستخدام دانشگاه‌ها: رویکردی کیفی

نشریه شماره : 14 فصل پاییز 1396

مشاهده شده : 318

فایل های مقاله : 1.24 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 سمیه دانشمندی Somayeh.daneshmandi@gmail.com دانش آموخته دکترا
2 کورش فتحی واجارگاه kouroshfathi@sbu.ac.ir استاد دکترا
3 اباصلت خراسانی drkhorasantr@gmail.com دانشیار دکترا
4 بهروز قلیچ لی ghlichlee@yahoo.com استادیار دکترا

چکیده مقاله

هدف اصلي اين پژوهش، واکاوی اقدامات منتور و منتی در منتورینگ اعضای هیئت علمی جدیدالاستخدام دانشگاه‌ها مي‌باشد. این پژوهش در چارچوب رویکرد کیفی انجام شده است. به اين منظور، تعداد 20 نفر از اساتید و مطلعین نسبت به منتورینگ اعضای هیئت علمی به صورت هدفمند و با راهبرد نمونه‌گيري نظری انتخاب شده و به صورت نيمه‌ساختاريافته مورد مصاحبه قرار گرفتند. داده‌هاي حاصل از مصاحبه‌ها مورد تحليل مضمون قرار گرفته است. به منظور اعتباربخشي نتايج از راهبردهاي بازبيني اعضا و تحليل همگنان استفاده شده و نتايج طي چندين مرحله تعديل شدند. یافته‌ها حاکی از آن است که اقدامات منتور و منتی در منتورینگ اعضای هیئت علمی جدیدالاستخدام دانشگاه‌ها شامل سه دسته اقدامات اولیه (مقدماتی)، اقدامات یاددهی-یادگیری (توسعه‌ای) و اقدامات بازخوردگیری است.