مقاله


کد مقاله : 1396092510421919662

عنوان مقاله : نیازسنجی آموزشی و شناسایی مهارت¬های حسابرسان مستقل ؛ مدیران مالی و تحلیل‏گران مالی ایران بر اساس مدل کاتز

نشریه شماره : 13 فصل تابستان 1396

مشاهده شده : 434

فایل های مقاله : 883 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 صابر شعری آناقیز Accountingsheri@yahoo.com استادیار دکترا
2 نظام الدین رحیمیان No.rahimian@yahoo.com استادیار دکترا
3 جمشید صالحی صدقیانی P_dr_ss@yahoo.com استاد دکترا
4 ابوطالب خراسانی Khorasaniabo@yahoo.com دانشجو دانشجوی دکترا

چکیده مقاله

تحقیق حاضر به ‌منظور بررسی نیازهای مهارتی حسابرسان مستقل؛ مدیران مالی و تحلیل‏گران مالی در سازمان بورس و اوراق بهادار تهران انجام گردیده است. در این تحقیق، به‌منظور ارزیابی مهارت¬های موردنیاز از «مدل مهارت¬های کاتز» که شامل مهارت¬های «فنی»، «انسانی» و «ادراکی» است، استفاده ‌شده است. این پژوهش از نوع «توصیفی –پیمایشی» است. جامعه آماری متشکل از کلیه حسابرسان مستقل؛ مدیران مالی و تحلیل‏گران مالی شاغل در شرکت¬های موجود در بازار بورس تهران در سال‌های 1382 تا 1392 می¬باشد. تعداد نمونه¬های این تحقیق 456 نفر بودند. ابزار تحقیق نیز پرسشنامه بود که پایایی آن توسط نرم¬افزار SPSS و با ضریب آلفای کرونباخ 92/. محاسبه گردید. نتایج تحقیق نشان داد در سؤال یک میزان نیاز افراد جامعه تحقیق به مهارت فنی بیش از سایر نیازها می¬باشد. در سؤال دوم رابطه¬ای بین تحصیلات و نیازهای مهارتی افراد وجود ندارد. نتایج سؤال سوم عدم وجود رابطه بین سنوات خدمت و نیازهای مهارتی افراد را نشان داد. همچنین نتایج سؤال چهارم نشان‌دهنده عدم وجود رابطه بین حوزه فعالیت تخصصی با نیازهای مهارتی افراد را نشان داد.