مقاله


کد مقاله : 1396092510292019658

عنوان مقاله : تدوين طرح تربيت ارزشياب آموزشي خبره براي وزارت نفت بر اساس رويكرد حيطه‌هاي دانشي (BOK)

نشریه شماره : 13 فصل تابستان 1396

مشاهده شده : 372

فایل های مقاله : 533 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 سعید صفایی موحد safaei.movahhed@ut.ac.ir استادیار دکترا
2 حسین فلاحی نیا falahinia.hn@gmail.com دانش آموخته کارشناسی ارشد

چکیده مقاله

هدف اصلي اين پژوهش، تدوين طرحي به منظور تربيت ارزشياب آموزشي خبره در سطح وزارت نفت مي‌باشد. به اين منظور، تعداد 6 نفر از خبرگان آموزش در صنعت نفت به همراه 7 نفر از متخصصان حوزه سنجش و ارزشيابي آموزشي به صورت هدفمند و با راهبرد نمونه‌گيري ملاك‌محور انتخاب شده و به صورت نيمه‌ساختاريافته مورد مصاحبه قرار گرفتند. داده‌هاي حاصل از مصاحبه‌ها مورد تحليل مضمون قرار گرفته و نتايج حاصله در قالب رويكرد حوزه‌هاي دانشي (Body of knowledge) جهت تربيت ارزشياب در سه سطح پايه، مياني و خبره، سازماندهي شدند. به منظور اعتباربخشي نتايج از راهبردهاي بازبيني اعضا و تحليل همگنان استفاده شده و نتايج طي چندين مرحله تعديل شدند. نتايج نهايي نشان مي‌دهند براي تربيت ارزشياب آموزشي خبره در صنعت نفت، تسلط بر حوزه‌هاي دانشي ذيل ضروري بوده و در طراحي آموزشي مي‌بايد مدنظر قرار گيرند: الف- ارزياب پايه: 1)آمار استنباطی، 2)آمار توصیفی، 3)سنجش و اندازه‌گیری که خود دارای سه زیر مجموعه: آزمون‌سازی، مقیاس‌های واکنش‌سنج، مقیاس‌های اندازه‌گیری عملکرد می‌باشد، 4)تحلیل داده‌های کیفی، 5)الگوی نیازسنجی دیکوم 6)ارزیابی اثربخشی واکنش، یادگیری و رفتار (در محیط کار) مطابق با استاندارد 10015، 7)ارزیابی عملکرد، ب- ارزياب مياني: 1)بازگشت سرمایه، 2) بازگشت انتظارات، 3)تکنیک نیازسنجی درخت خطا، ج- ارزياب خبره: 1)روش ارزيابي کارت امتیاز متوازن، 2) ممیزی دوره‌های مجازی، 3)بهینه‌کاوی و 4)آینده‌پژوهشی.