مقاله


کد مقاله : 1396092510234319656

عنوان مقاله : بازنمایی موانع و چالش‌های رشد و بالندگی اعضای هیئت علمی جدیدالاستخدام: مطالعه‌ای به روش پدیدارشناسی

نشریه شماره : 13 فصل تابستان 1396

مشاهده شده : 562

فایل های مقاله : 1.1 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 مجید قاسمی gmajid13@gmail.com دانشجو دکترا
2 کیوان صالحی keyvansalehi@yahoo.com استادیار دکترا

چکیده مقاله

از مهم¬ترین راهبردهای توسعه پایدار در دانشگاه‌های ارزش آفرین و پیشگام در عرصه خلق دانش و فناوری، بستر‌سازی برای فعالیت‌ بهینه اعضای هیئت علمی است. در پژوهش حاضر، سعی‌شد چالش¬ها و موانع رشد و بالندگی اعضای هیئت علمي جدیدالاستخدام در دانشگاه‌های دولتی شهر تهران مورد مطالعه قرار گیرد. بدین‌منظور از نمونه‌گیری هدفمند، از نوع ملاکی استفاده شد که پس از مصاحبه یازدهم، اشباع نظري داده‌ها حاصل گردید، اما در راستای اعتباربخشی به یافته¬ها، مصاحبه¬ها تا پانزدهمین نفر ادامه یافت. داده‌ها با استفاده از فن‌ مصاحبه¬ نیمه‌ساختاریافته و در سه شیوه "‌حضوری"، "تلفنی" و "‌مکتوب" جمع‌آوري شده و مبتنی بر راهبرد هفت مرحله‌ای کُلایزی، تحلیل گردید. نتایج پژوهش، به شناسایی چالش‌ها در دو بخش عمده «رشد و بالندگی» و «سلامت روانی» منتج گردید. چالش‌های رشد و بالندگی شامل مقوله¬های: «حقوق و مزایای ناچیز در قبال حجم سنگین کار»؛ «ابهام در قوانین ارتقاء و نبود اطلاع‌رسانی کافی»؛ «ارایه نشدن خدمات لازم برای انجام وظایف سازمانی»؛ «مشکل فضا و مدیریت نامناسب آن»؛ «نبود مهد و شیرخوارگاه برای نگهداری فرزندان اساتید» است. در خصوص سلامت روانی، سه چالش عمده شامل: «فرسودگی شغلی به‌دلیل حجم زیاد دروس ارائه‌شده»؛ «دغدغه عقد قرارداد طرح¬های پژوهشی با سازمان‌ها»؛ «تحت فشار بودن برای چاپ مقاله نمایه شده در WOS برای تمدید قرارداد دو ساله»، شناسایی گردید. يافته‌ها نشان داد که اعضای هیئت علمی، با چالش‌های متعدد و متفاوتي مواجه‌اند که استمرار آن‌ها زمینه افت بهره‌وری، تعهد، سلامتی و نشاط و پویایی ایشان را فراهم آورده و می‌تواند در سطوح، فردی، تیمی، سازمانی و اجتماعی، چالش‌ها و آسیب‌هاي مضاعفي را به‌همراه داشته باشد.