مقاله


کد مقاله : 1396042714987052

عنوان مقاله : شناسایی مدل و تدوین شایستگی های اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی ایران: یک مطالعه ی کیفی

نشریه شماره : 21 فصل تابستان 1398

مشاهده شده : 382

فایل های مقاله : 523 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 هدیه محبت hediehmohabbat@gmail.com دانشجو دانشجوی دکترا
2 کوروش فتحی واجارگاه kouroshfathi2@gmail.com استاد دکترا
3 پریوش جعفری pjaafari@yahoo.com دانشیار دکترا

چکیده مقاله

در حال حاضر اعضای هیأت علمی به عنوان رکن اساسی در دانشگاه¬ها و مراکز آموزش عالی در نظر گرفته می¬شوند. همچنین تحولات آینده دانشگاهها به شایستگی¬ها، نوآوری ها و برنامه¬های توسعه حرفه¬ای اعضای هیأت علمی بستگی دارد. پژوهش حاضر با هدف بررسی مدل و شایستگیهای اعضای هیئت علمی و در چارچوب رویکرد کیفی و تحلیل محتوا صورت گرفته است. جامعه پژوهش شامل کلیه اساتید و دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه¬های دولتی می باشد، نمونه گیری در این پژوهش بر اساس منطق نمونه گیری در روشهای کیفی بصورت هدفمند و با استفاده از روش نمونه گیری ملاك محور و شبكه اي انجام شده است. تعداد اطلاع رسان¬های پژوهش بر مبنای اصل اشباع در تحقیقات کیفی و 23 نفر می¬باشد و از دانشگاه های مختلف انتخاب شده اند. اطلاعات مورد نیاز برای تحقیق با استفاده از مصاحبه‌ نیمه ساختاریافته جمع آوری شده‌اند. تجزیه و تحلیل اطلاعات بدست آمده از مصاحبه ها در چند مرحله و با استفاده از راهبرد تحليل مضموني صورت گرفت. براي حصول اطمينان از اعتبار نتايج از ممیزی همگنان و بازبيني اعضا استفاده شده است. نتایج بدست آمده از پژوهش نشان داد که می توان شایستگیهای اعضای هیئت علمی را در شش بعد شایستگیهای آموزشی، پژوهشی، سازمانی، اخلاقی، فردی و حرفه ای و 44 زیر شایستگی طبقه بندی نمود.