مقاله


کد مقاله : 1396041289456766

عنوان مقاله : شناسائی و رتبه‌بندی عوامل اثربخش بر موفقیت نظام جانشین‌‎پروری در صنعت بانکداری با استفاده از تکنیک تصمیم‌گیری چند معیاره (مورد مطالعه: بانک رفاه کارگران)

نشریه شماره : 12 فصل بهار 1396

مشاهده شده : 381

فایل های مقاله : 759 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 بهروز قلیچ لی ghlichlee@yahoo.com استادیار دکترا
2 شهرام مشعوفی s.mashoufi@gmail.com دانش آموخته کارشناسی ارشد
3 سعید قهرمانی saeed.gh1988@yahoo.com دانش آموخته کارشناسی ارشد

چکیده مقاله

پژوهش حاضر با هدف شناسائی و رتبه‌بندی عوامل اثربخش بر موفقیت نظام جانشین‌پروری در صنعت بانکداری انجام گرفته است که با توجه به هدف، کاربردی و از نظر شیوه¬های اجرا، توصیفی است و از بین مدیران و کارشناسان خبره بانک رفاه، تعداد 15 نفر به عنوان نمونه¬ آماری انتخاب شدند. نمونه‌گیری از طریق مراجعه به آراء خبرگان انجام و نظرات خبرگان به روش دلفی جمع‌آوری گردید. ابزار گردآوری داده¬ها، پرسشنامه¬ محقق ساخته¬ عوامل اثربخش بر موفقیت جانشین‌پروری بود که داده¬های آماری با استفاده از نرم افزارهای¬ Spss و Excel مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند. در اين پژوهش از روش رتبه‌بندی تاپسیس فازی که یکی از روشهای تصمیم¬گیری چندمعیاره می‌باشد، بهره گرفته شد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که عوامل "حمايت و مشارکت مديران ارشد" و "عدالت" به عنوان مهمترین عوامل موفقیت نظام‎‌های جانشین‌پروری و به ویژه در رویکرد اجرا با کانون ارزیابی و توسعه مطرح هستند.