مقاله


کد مقاله : 1396041285156764

عنوان مقاله : بررسی و تحلیل یادگیری کوانتومی در بهینه سازی آموزش منابع انسانی

نشریه شماره : 12 فصل بهار 1396

مشاهده شده : 728

فایل های مقاله : 765 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 فریبرز محمدهادی f_m.hadi@yahoo.com دانش آموخته دکترا

چکیده مقاله

پیشرفت‌های شگرف مطالعات میان رشته‌ای فرصت مناسبی را برای پژوهشگران فراهم نموده تا درک بهتری از کاربرد فیزیک در دانش مدیریت به دست آورند. نفوذ علمی تئوری کوانتوم، موجب شده تا اصول و مفاهیم آن به صورت یک رویکرد علمی در دیگر رشته‌ها از جمله در علوم آموزشی و آموزش و بهسازی منابع انسانی مورد استفاده قرار گیرد. این مطالعه بر کاربرد مفاهیم نظريه فیزیک کوانتومی در تبیین مسايل عملي و مفهومی هسته اصلی این سیستم‌های آموزشی یعنی یادگیری و یاددهی متمرکز می‌باشد. به نظر می‌رسد رویکرد کوانتومی در آموزش و یادگیری، به عنوان یکی از جدیدترین و پیشرفته‌ترین سیستم‌های یاددهی– یادگیری، بتواند بسیاری از مسائل آموزش منابع انسانی را حل نماید. مقصود اصلی تحقیق حاضر، توضیح تفسیر مکانیک کوانتومی برای بهبود بخشیدن به سیستم‌های آموزشی است؛ از این تفسیر می‌توان برای اصلاح و بهبود تئوری و عمل آموزش منابع انسانی بهره گرفت. روش‌شناسی مورد استفاده در این تحقیق، روش هرمنوتیک و تحلیل مبانی نظری است. نتایج این بررسی نشان داد رویکرد کوانتومی روشی اثربخش برای بهینه سازی عملکرد سیستم‌های آموزشی در شرایط پیچیده و مبهم است، بنابراین از این رویکرد می‌توان برای بهبود بخشیدن به آموزش منابع انسانی استفاده نمود.