مقاله


کد مقاله : 13951005161184314

عنوان مقاله : بررسی تأثیر آموزش بر استراتژیهای منابع انسانی با تأکید بر نقش واسطه ای توسعه حرفه ای و تسهیم دانش

نشریه شماره : 10 فصل پاییز 1395

مشاهده شده : 1057

فایل های مقاله : 447 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 بهروز بیگدلی مجرد merkaber.merkaber@gmail.com دانشجو دانشجوی دکترا
2 سنجر سلاجقه Salajeghe_187@yahoo.com استادیار -

چکیده مقاله

هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر آموزش بر استراتژی‌های منابع انسانی با تأکید بر نقش واسطه¬¬ای توسعه حرفه¬¬ای و تسهیم دانش با استفاده از معادلات ساختاری است. بدین منظور، 230 نفر از کارکنان و مدیران منطقه 7 عملیات انتقال گاز ایران در پژوهش حاضر شرکت کردند. آنان به پرسشنامه¬های آموزش، توسعه حرفه¬ای، تسهیم دانش و استراتژی¬های منابع انسانی پاسخ دادند. جهت تجزیه و تحلیل داده¬ها از مدل معادلات ساختاری با نرم¬افزار لیزرل استفاده شد. نتایج نشان داد که آموزش یادگیری محور تأثیر مستقیم مثبت و معناداری بر تسهیم دانش، توسعه حرفه-ای و استراتژی¬های منابع انسانی دارد. تأثیر مستقیم تسهیم دانش برتوسعه حرفه¬ای و استراتژی¬های منابع انسانی مثبت و معنادار است. تأثیر مستقیم توسعه حرفه¬ای بر استراتژی¬های منابع انسانی مثبت و معنادار است. تأثیر غیرمستقیم آموزش یادگیری محور بر استراتژی¬های منابع انسانی از طریق توسعه حرفه¬ای و تسهیم دانش مثبت و معنادار است. در مجموع یافته¬ها نقش آموزش، تسهیم دانش و توسعه حرفه¬ای بر استراتژی¬های منابع انسانی را مورد تأکید قرار می¬دهند.