مقاله


کد مقاله : 139510051536124308

عنوان مقاله : تبیین نقش¬هاي مثبت و منفي منتورینگ در بهبود تسهیم دانش: موانع و راهكارهاي پياده¬سازي منتورينگ

نشریه شماره : 10 فصل پاییز 1395

مشاهده شده : 1018

فایل های مقاله : 355 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 آرین قلی پور agholipor@ut.ac.ir استاد دکترا
2 سید جواد موسوی jmousavi@ut.ac.ir دانش آموخته کارشناسی ارشد
3 محمد هاشمی Hashemi_moh@ut.ac.ir دانش آموخته کارشناسی ارشد

چکیده مقاله

هدف پژوهش حاضر تبیین نقش مثبت و منفي منتورینگ در بهبود تسهیم دانش است. به دلیل رقابت شدید بین شرکت¬های فعال در صنعت بازار سرمایه، جابه‌جایی زياد کارکنان مستعد و باتجربه را در این صنعت شاهد هستيم، به همین منظور جهت حفظ و تسهیم دانش در شرکت قبل از ترک پرسنل کلیدی روش منتورینگ پیشنهاد و مورد بررسي قرار گرفت. نمونه آماری این پژوهش کارکنان کلیدی باتجربه و کارشناسان منابع انسانی سه شرکت تأمین سرمایه امین، لوتوس پارسیان و بانک ملت می‌باشد که با موضوع مورد تحقیق آشنایی دارند. نمونه پژوهش از طريق روش گلوله برفي انتخاب‌شده است. روش تحقیق نيز كيفي و ابزار گردآوری داده¬ها مصاحبه مي‌باشد. برای تحلیل داده¬ها از روش تحلیل مضمون استفاده شده است. به طور كلي هدف پژوهش حاضر رسيدن به پاسخ سه سوال مهم ذيل مي-باشد: 1. موانع تسهیم دانش در سازمان کدام‌اند؟ 2. راه¬های اجرای داوطلبانه منتورینگ در سازمان کدام‌اند؟ 3. چه راهکارهایی جهت پیشگیری از ترک سازمان توسط کارآموز پیشنهاد می‌کنید؟ با توجه به نتايج به دست آمده، از دیدگاه افراد مصاحبه شونده موانع تسهیم دانش به سه قسمت موانع فردی، سازمانی و فرهنگی تقسیم می‌شوند. راهكارهاي اجراي داوطلبانه منتورينگ در سازمان شامل سه بخش آموزش، جبران خدمات و تعیین متصدی اجرای منتورینگ مي-شوند. راهكارهاي پيشگيري از ترك سازمان توسط كارآموز نيز در چهار بخش طبقه‌بندی شده است كه عبارت است از: استخدام، امتیازات شغلی بعد از منتورینگ، برند سازی و رویه اجرایی منتورینگ.