مقاله


کد مقاله : 139506311147303404

عنوان مقاله : پدیدارشناسی آموزشهای سازمانی: تجربه زیسته کارکنان دانشگاه فردوسی مشهد

نشریه شماره : 9 فصل تابستان 1395

مشاهده شده : 888

فایل های مقاله : 385 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 سمیه ابراهیمی کوشک مهدی rq.fazel2@gmail.com دانشجو دانشجوی دکترا
2 رقیه فاضل rq.fazel@gmail.com دانشجو دانشجوی دکترا
3 محمدرضا آهنچیان ahanchi8@ferdowsi.um.ac.ir دانشجو دانشجوی دکترا

چکیده مقاله

هدف از این پژوهش، فهم تجربه¬های زیسته کارکنان دانشگاه فردوسی مشهد از آموزش¬های سازمانی است که با رویکرد کیفی و روش پدیدارشناسی انجام شده است. ابزار جمع¬آوری اطلاعات، مصاحبه عمیق است که مشارکت‌کنندگان در مصاحبه، به صورت هدفمند انتخاب شدند. حجم نمونه با توجه به اشباع نظری تعیین شد که تعداد نهایی شرکت‌کنندگان در مصاحبه 9 نفر از کارکنان غیر هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد بودند. یافته¬های پژوهش نشان می¬دهد که کارکنان، آموزش را به عنوان حقی انسانی و پدیده¬ای در هم تنیده با دیگر جوانب مدیریت منابع انسانی تجربه کرده¬اند. تجربه آموزش¬های غیرحرفه¬ای و ناظر به نیازهای فردی آنان نیز، نشان می¬دهد که آموزش¬ها در سازمان، لزوماً به آموزش¬های حرفه¬ای محدود نمی¬شود و آموزش¬های ناظر به نیازهای فردی و عمومی آنها موجب رضایت بیشتر آنان خواهد شد. در نهایت در این پژوهش، مدلی اکتشافی از آموزش سازمانی در دانشگاه فردوسی مشهد به دست آمد.