مقاله


کد مقاله : 13950131124262000

عنوان مقاله : آسیب¬شناسی فعالیت¬های آموزش و بهسازی منابع انسانی بر اساس مدل سه شاخگی (مورد مطالعه: صنایع الکترونیکی فجر)

نشریه شماره : 7 فصل زمستان 1394

مشاهده شده : 1444

فایل های مقاله : 429 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 غلامرضا شمس مورکانی gh_shams@sbu.ac.ir دانشیار دکترا
2 علی فاطمی صفت istd.journal9@gmail.com - -

چکیده مقاله

تحقیق حاضر با هدف شناسایی و اولویت¬بندی آسیب¬های موجود فعالیت¬های آموزش و بهسازی منابع انسانی صنایع الکترونیکی فجر (شامل سه بعد فرایند، ساختار و محیط) انجام شده است. رویکرد پژوهش حاضر از لحاظ روش، ترکیبی است؛ بدین معنا که در گام اول (مطالعه کیفی) ابتدا براساس روش نمونه¬گیری در دسترس به مطالعه اسناد و تحقیقات مرتبط پرداخته شد و پس از مقوله¬بندی آسیب¬ها بر اساس مدل تحقیق، چارچوب مصاحبه تدوین و با استفاده از روش نمونه¬گیری هدفمند با 10 نفر از کارکنان و مدیران به منظور شناسایی آسیب¬های فعالیت¬های آموزش و بهسازی صنایع الکترونیکی فجر، مصاحبه انجام شد. در مرحله کمی پژوهش، پس از تبدیل آسیب¬های شناسایی شده به گویه¬ها و تدوین ابزار پرسشنامه، نسبت به اجرای آن اقدام شد. این افراد با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه¬ای بر اساس فرمول کوکران از جامعه آماری که 250 نفر، شامل کارمندان و مدیران صنایع الکترونیکی فجر بودند، 126 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای تجزیه و تحلیل داده¬¬های کمی از آمار توصیفی و آمار استنباطی (t تک نمونه¬ای، طیف مطلوبیت نانلی، t گروه¬های مستقل، برآورد میانگین جامعه و آزمون فریدمن) استفاده شده است. نتایج بیانگر آن است که واحد آموزش صنایع الکترونیکی فجر در تمام ابعاد مدل اعم از بعد فرایندی، ساختاری و محیطی و در تمامی مقوله-های هریک از ابعاد در وضعیت کاملاً آسیب و نسبتاً آسیب قرار دارد