مقاله


کد مقاله : 13941117160211048

عنوان مقاله : تأثیرآموزش‌های فنی و حرفه‌ای بر شاخص‌های توسعه انسانی

نشریه شماره : 4 فصل بهار 1394

مشاهده شده : 758

فایل های مقاله : 351 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 رمضان جهانیان Ramezan.jahanian@gmail.com - -
2 راحله صالحی 33 - -

چکیده مقاله

هدف پژوهش حاضر تعیین تأثیر آموزش‌های فنی و حرفه‌ای بر شاخص‌های توسعه انسانی می‌باشد. روش پژوهش از نوع شبه‌آزمایشی، تک‌گروهی با پیش آزمون و پس آزمون بوده و جامعه آماری این پژوهش 30 آموزشگاه آزاد فنی و حرفه‌ای با تعداد 3800 نفر کار‌آموز که در سه ماهه چهارم سال 1391در این آموزشگاه‌ها ثبت‌نام نموده‌ بودند. تعداد نمونه‌ها 246 نفر (123 نفر زن و 123 نفر مرد) به صورت تصادفی بر اساس جدول تعیین حجم نمونه مورگان، انتخاب گردیده و روش نمونه‌گیری به صورت تصادفی خوشه‌ای انجام گرفت. ابزار سنجش، پرسشنامه محقق‌ساخته، که پایایی سؤالات پرسشنامه با استفاده از آزمون ضریب آلفای کرونباخ برابر 0.85 محاسبه شده است. نتایج پژوهش نشان داد که، آموزش‌های فنی و حرفه‌ای بر کاهش میزان بیکاری و فقر تأثیر داشته است. همچنین در افزایش امید به زندگی و بهبود شرایط زندگی نیز مؤثر بوده و باعث افزایش توانمند‌سازی و سلامت روان در افراد آموزش‌دیده گردیده است. همچنین نشان داد که میزان تأثیر آموزش‌های فنی و حرفه‌ای بر مؤلفه‌های شاخص توسعه انسانی، در زنان و مردان در آموزشگاه‌های آزاد استان البرز تفاوت وجود دارد. بنابراین نتایج بدست آمده در این پژوهش حاکی از این امر است که آموزش‌های فنی و حرفه‌ای بر شاخص توسعه انسانی ازجمله کاهش میزان بیکاری و فقر و افزایش امید به زندگی و بهبود شرایط زندگی و افزایش توانمند‌سازی و سلامت روان فراگیران تأثیر داشته و تمامی فرضیه‌ها با اطمینان 99% در سطح معناداری 0.001 مورد تأیید قرار گرفت