مقاله


کد مقاله : 13941117155591041

عنوان مقاله : ارزیابی اثربخشی دوره آموزشی مدیریت اجرایی در شرکت ملی گاز ایران براساس مدل کرک پاتریک

نشریه شماره : 4 فصل بهار 1394

مشاهده شده : 789

فایل های مقاله : 384 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 غلامرضا شمس مورکانی gh_shams@sbu.ac.ir دانشیار دکترا
2 مهسا سیفی حسین‌آبادی seifimahsa@gmail.com - -

چکیده مقاله

پژوهش حاضر با هدف ارزیابی اثربخشی دوره¬ آموزشی مدیریت اجرایی، در شرکت ملی گاز ایران، با روش توصیفی-پیمایشی انجام گرفته¬است. جامعه آماری شامل کلیه افراد شرکت¬کننده در این دوره می¬باشد. برای جمع¬آوری داده‌های این پژوهش بر مبنای چهار سطح کرک پاتریک، از مصاحبه نیمه¬ساختمند و پرسشنامه محقق¬ساخته که روایی و پایایی آنها با مقدار قابل قبول مورد تأیید قرار گرفته، استفاده شده¬است. همچنین برای تجزیه و تحلیل داده¬های کمی از آمار توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم¬افزارهای Spss و Excel و به منظور تجزیه و تحلیل داده¬های کیفی حاصل از مصاحبه نیمه¬ساختمند و سؤالات باز-پاسخ پرسشنامه از روش تحلیل محتوا به روش مقوله¬بندی اقدام شده¬است. یافته-ها نشان می¬دهند شرکت¬کنندگان نسبت به طراحی، محتوا، مدرس و سازماندهی دوره مذکور رضایت بالایی دارند و تا حدودی آموخته¬های خود را از طریق «گفتگوهای غیر رسمی» در محیط کار بکار می¬گیرند. از طرفی دیگر وجود ارتباط نزدیک بین نتایج مورد انتظار و از قبل تعیین شده با نتایج حاصل شده از برگزاری دوره، می¬توان نتیجه گرفت دوره مدیریت اجرایی، اثربخش بوده¬است