مقاله


کد مقاله : 139411171555421047

عنوان مقاله : بررسی حیطه¬ها و مؤلفه¬های اصلی توسعه و بالندگی اخلاق حرفه¬ای اعضای هیئت علمی دانشگاه¬ها و مقایسه آن با وضع مطلوب

نشریه شماره : 4 فصل بهار 1394

مشاهده شده : 736

فایل های مقاله : 478 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 لیلا میرطاهری 24mirtaheri@gmail.com - -
2 اختر جمالی 31 - -
3 حمیدرضا آراسته heplanning@yahoo.com استاد دکترا

چکیده مقاله

در این پژوهش، بررسی مؤلفه¬های اخلاق حرفه¬ای اعضای هیئت علمی دانشگاه¬ها در وضع موجود و مقایسه آن با وضع مطلوب مد نظر قرار گرفته است. بدین منظور نمونه¬ای از خبرگان آموزش عالی، اعضای هیأت علمی و دانشجویان دکترا به روش نمونه¬گیری هدفمند جهت بخش کیفی پژوهش انتخاب شدند. همچنین با مطالعه اسناد و مدارک و مصاحبه¬ای که با نخبگان دانشگاه¬ها و دانشجویان دکترا انجام شد مؤلفه¬های اخلاق حرفه¬ای شناسایی و استخراج شدند و بر این اساس پرسشنامه¬ای مشتمل بر 81 گویه تهیه و روی 600 نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه¬های آزاد اجرا شد. نتایج با استفاده از تجزیه و تحلیل عاملی بررسی شد و نشان داد که حیطه فردی مشتمل بر چهار مؤلفه می¬باشد که در مجموع 53/78% از واریانس آن را تبیین کردند، حیطه سازمانی متشکل از سه مؤلفه بود که 96/68% از واریانس آن را تبیین کردند و در حیطه محیطی یک عامل به دست آمد که 82/86% از واریانس آن را تبیین کرد، همچنین مشخص شد که در میان مؤلفه¬ها در وضع موجود بالاترین میانگین مربوط به مؤلفه صداقت و در وضع مطلوب بالاترین میانگین مربوط به مسئولیت¬پذیری بود. نتایج جهت تعیین شکاف نشان داد که بین خرده‌مقیاس حیطه فردی با حیطه محیطی، بین خرده‌مقیاس حیطه سازمانی و حیطه محیطی تفاوت معناداری وجود دارد. همچنین بالاترین و پایین¬ترین میانگین مربوط به خرده مقیاس¬های حیطه محیطی و حیطه سازمانی بود