مقاله


کد مقاله : 139411171511171043

عنوان مقاله : توسعه یادگیری ترکیبی در بانک¬های ایران: گامی به سوی بهبود کیفیت آموزش یا گریز از الزام¬¬های یادگیری الکترونیکی

نشریه شماره : 4 فصل بهار 1394

مشاهده شده : 754

فایل های مقاله : 476 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 فرهاد سراجی fseraji@basu.ac.ir دانشیار دکترا
2 سپیده صفری 25 - -

چکیده مقاله

هدف پژوهش حاضر شناسایی عوامل مؤثر بر گرایش بانک¬ها به راه‌اندازی دوره¬های یادگیری ترکیبی است. پس از توسعه محیط¬های یادگیری الکترونیکی، گونه¬¬ جدیدی از محیط¬های یادگیری شکل یافته است که سازمان¬ها به دلایل مختلف به سمت راه¬اندازی این گونه محیط¬های یادگیری سوق پیدا کرده¬اند تا قابلیت¬ها و شیوه¬های محیط‌های یادگیری حضوری و الکترونیکی را با هم ترکیب کنند. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل 27 بانک خصوصی و دولتی کشور است که از بین آنها به صورت تصادفی خوشه‌ای دو بانک دولتی (ملی و تجارت) و دو بانک خصوصی (پارسیان و پاسارگاد) انتخاب شد. سپس از بین کارشناسان آموزش این چهار بانک 285 نفر به عنوان نمونه برگزیده شد. ابزار پژوهش پرسشنامه محقق‌ساخته بوده که روایی آن با استفاده از نظرات ده نفر از افراد پژوهشگر و صاحب‌نظر در زمینه یادگیری الکترونیکی به دست آمده و پایایی آن پس از اجرای آزمایشی در بین 55 نفر به میزان 82/0 بوده است. تحلیل داده¬های بدست آمده نشان می¬دهد که عوامل ساختاری و سازمانی، دشواری‌های تولید محتوای الکترونیکی، عدم‌دسترسی به محتواهای الکترونیکی باکیفیت، مزیت¬های خاص محیط یادگیری ترکیبی و نبود دانش و مهارت کافی برای طراحی و اجرای اثربخش دوره¬های یادگیری ترکیبی پنج عاملی هستند که به ترتیب اهمیت و مجموعاً 427/40 درصد از واریانس کل مربوط به عامل¬ها را تبیین می¬کنند. به علاوه برای تعیین میزان برازش عوامل شناسایی شده از برنامه AMOS استفاده شد که شاخص به دست‌آمده برازندگی عوامل شناسایی شده را نشان می¬دهد