مقاله


کد مقاله : 13941114158261030

عنوان مقاله : بررسی نظام آموزش و توسعه کارکنان در سازمان¬های ایرانی (مطالعه وضعیت موجود)

نشریه شماره : 2 فصل پاییز 1394

مشاهده شده : 845

فایل های مقاله : 666 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 محمد عموزاد Mohamadamouzad@gmail.com - -
2 محمد قهرمانی m-ghahramani@sbu.ac.ir دانشیار دکترا
3 مقصود فراستخواه farasatkhah@facultymembers.irphe.ir - -

چکیده مقاله

هدف اصلی این پژوهش، بررسی وضعیت موجود نظام آموزش و توسعه کارکنان در سازمان¬های ایرانی است. روش پژوهش توصیفی است و رویکردهای پیمایشی همچون مطالعه میدانی، مصاحبه، گروه¬های تمرکز و مطالعه طولی و تحلیل روند برای گردآوری داده¬ها به خدمت گرفته شده است. مبنای اصلی بررسی و تحلیل داده¬های مورد نیاز، مدل تعالی آموزش و توسعه است که با استفاده از آن سازمان¬های مورد مطالعه مورد مداقه قرار گرفته¬اند. جامعه آماری این پژوهش کلیه سازمان¬های ایرانی است که در پنج کسب و کار؛ خدمات، تولید، بهداشت و دارو، مالی و بیمه و آموزش فعالیت می¬کنند. همچنین این سازمان¬ها ابتدا در دو دسته بزرگ و کوچک- متوسط و هر کدام از این طبقات به دو دسته خصوصی و دولتی تقسیم شده¬اند. بر اساس این الگوریتم و با تکیه بر رویکردی تلفیقی، به شیوه نمونه¬گیری خوشه¬ای تک مرحله¬ای و هدفمند 20 سازمان¬ به عنوان نمونه و در هر دسته چهار سازمان انتخاب شده¬اند. در فرآیند بررسی از تکنیک¬هایی چون مصاحبه و گروه¬های کانونی در کنار بررسی مستندات بهره گرفته شده است. همچنین داده¬های به¬دست آمده با استفاده از آمار توصیفی همچون شاخص¬های گرایش به مرکز، شاخص¬های پراکندگی و سطوح تعالی نیز مبتنی بر منطق رادار بررسی و تحلیل شده¬اند. نتایج به¬دست آمده حاکی از آن است که وضعیت آموزش به تفکیک انواع کسب و کار، اندازه و نوع مالکیت سازمان¬ها متفاوت است. از میان پنج کسب و کار، سازمان¬های فعال در بخش مالی و بانکی، در سه شاخص کلیدی عملکرد آموزش؛ میانگین هزینه¬های مستقیم آموزش برای هر کارمند، سرانه ساعت آموزش هر کارمند، نسبت کارکنان آموزش‌دیده به کل کارکنان آمار بالاتری داشته¬اند. شرکت¬های بخش کسب و کار تولید تنها در شاخص نسبت کارکنان آموزش دیده به کل کارکنان عملکرد بالاتری نسبت به سایر سازمان¬ها داشته¬اند. همچنین سازمان¬های بزرگ نسبت به سازمان¬های کوچک عملکرد بالاتر و سازمان¬های خصوصی نسبت به سازمان¬های دولتی در هر چهار شاخص عملکردی، آمار بالاتری داشته¬اند. همچنین در شاخص میزان رضایت کلی از عملکرد آموزش، یافته¬ها حاکی از آن است که به ترتیب سازمان¬های بخش مالی و بانکی، تولید، درمان و پزشکی، آموزش و بخش خدمات پایین¬ترین میزان رضایت از عملکرد آموزش را نشان داده¬اند.