مقاله


کد مقاله : 139411141536531035

عنوان مقاله : شناسایی و مدلسازی انگیزه¬های بکارگیری نظام مدیریت عملکرد منابع انسانی در کسب و کارهای بزرگ ایرانی

نشریه شماره : 2 فصل پاییز 1394

مشاهده شده : 813

فایل های مقاله : 432 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 مهسا فاضل حسن‌آبادی Mahsa.Fazel@ut.ac.ir - -
2 قنبر محمدی ‌الیاسی Elyasi@ut.ac.ir دانشیار دکترا

چکیده مقاله

بکارگیری نظام مدیریت عملکرد به دغدغه¬ای مهم و اساسی برای کسب و کار¬ها تبدیل شده است. یافته¬های پژوهش¬ها نشان می¬دهد حدود 70 درصد برنامه¬های تحولی در کسب و کارها از قبیل: برنامه¬ریزی استراتژیک، مدیریت دانش، مدیریت عملکرد، مدیریت کیفیت جامع و مهندسی مجدد، به دلیل عدم احساس نیاز و انگیزه لازم برای تحول با شکست مواجه می-شوند. برای کاهش نرخ شکست، شناسایی و افزایش انگیزاننده¬های کسب و کارها برای بکارگیری این برنامه¬های تحولی از اهمیت زیادی برخوردار است. از این رو، با توجه به تمرکز تحقیق حاضر بر روی نظام¬های مدیریت عملکرد به عنوان یکی از برنامه¬های تحولی در سازمانها، سؤال پژوهش حاضر این است که انگیزه¬های بکارگیری نظام مدیریت عملکرد منابع انسانی در کسب و کارهای بزرگ ایرانی کدامند؟ علاوه بر شناسایی انگیزاننده¬ها، این تحقیق همچنین بدنبال شناسایی میزان اهمیت و روابط بین این عوامل انگیزشی نیز می¬باشد. بدین منظور از روش تحقیق کیفی اکتشافی استفاده گردید، تا از نظر خبرگان و متخصصان برخوردار از تجربه و شایستگی لازم در زمینه نظام¬های مدیریت عملکرد بهره‌گیری شود. در مرحله اول براساس شاخص تعداد کارکنان شش کسب و کار بزرگ کشور برخوردار از تجربه بکارگیری نظام مدیریت عملکرد به عنوان نمونه آماری انتخاب گردید و داده‌های لازم از طریق مصاحبه واقع‌محور استخراج، مستندسازی و با استفاده از مدل اشتراس کدگذاری گردید. در گام بعد یافته‌های حاصل از پژوهش¬ها و کدگذاری تجربیات بر اساس روش مدیریت تعاملی توسط خبرگان منابع انسانی برخوردار از تجربه لازم در زمینه بکارگیری نظام مدیریت عملکرد در کسب و کارهای بزرگ، مورد ارزیابی، غربال‌گری و سپس مدلسازی قرارگرفته است. در مرحله دوم از روش‌های ایده‌نویسی به منظور گردآوری داده‌ها استفاده گردید. براساس یافته¬های نهایی پژوهش، با اهمیت¬ترین انگیزه¬های کسب و کارهای بزرگ ایرانی در بکارگیری نظام مدیریت¬ عملکرد عبارتند از: فعالیت شرکت در فضای رقابتی، احساس نیاز رهبران به ایجاد تحول در کسب و کار، کنترل و اطمینان از تحقق اهداف، همراستایی اهداف فردی و سازمانی، پایش عملکرد و پاداش¬دهی براساس عملکرد و شناخته شدن بر اساس علمکرد. شناسایی روابط بین انگیزاننده¬ها نشان داد که وجود فضای رقابتی، به عنوان یکی از علل برانگیخته شدن کسب و کارها برای استفاده از نظام مدیریت عملکرد، بر سایر انگیزاننده¬ها تأثیر قابل ملاحظه¬ای داشته است. همچنین برخی دیگر از انگیزاننده¬ها از قبیل پاداش¬دهی براساس عملکرد، پایش عملکرد و شناخته شدن براساس عملکرد نیز تأثیر متقابلی بر یکدیگر دارند. کاربردهای یافته¬های تحقیق و پیشنهاداتی برای پژوهشگران آینده در انتهای مقاله مورد مطالعه قرار گرفته-اند.