مقاله


کد مقاله : 13941114151481029

عنوان مقاله : بررسی تأثیر روش مربیگری بر توانمندسازی ¬روان‌شناختی معلمان

نشریه شماره : 2 فصل پاییز 1394

مشاهده شده : 786

فایل های مقاله : 354 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 محمد جوادی‌پور 37 - -
2 علیرضا براتی Alirezabarati76@yahoo.com - -

چکیده مقاله

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر روش مربیگری بر توانمندسازی روان¬شناختی معلمان پایه اول ابتدایی در استان خوزستان، منطقه صیدون انجام شده است. اثر یاد شده از جهت رویکرد کمی، از جهت هدف کاربردی و از حیث طرح پژوهش، نیمه‌آزمایشی (پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه کنترل) می‌باشد. جامعه¬ی آماری تحقیق بالغ بر چهل نفر و حجم نمونه که از افراد داوطلب و دردسترس استفاده نموده‌ایم 28 نفر (17 آقا و 11 خانم) می‌باشد که به طور تصادفی در دو گروه 14 نفره گواه و آزمایش قرار گرفتند. ابزار به کار رفته شامل پرسش‌نامه توانمندسازی¬روان‌شناختی اسپریتزر با ضریب پایایی 81/0. است. مربیگری این پروژه از طریق ارتباط با گروه آزمایش و ارایه بسته آموزشی حضوری و غیر‌حضوری به مدت سه ماه اعمال شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها از طریق آمار توصیفی که شامل جدول میانگین و انحراف معیار و آماراستنباطی، آزمون ¬تی¬ مستقل، تحلیل¬کواریانس با کمک نرم‌افزار انجام شد. نتیجه پژوهش نشان داد میانگین توانمندسازی¬ روان‌شناختی و اکثر ابعاد آن در پس آزمون گروه آزمایش تفاوت معناداری با پیش‌آزمون داشته است. بنابراین مربیگری سبب توانمندسازی ¬روان¬‌شناختی معلمان گردیده است.