مقاله


کد مقاله : 139411141429491028

عنوان مقاله : بررسی تأثیر برنامه¬های آموزشی کارمندیاری بر تعادل کار– خانواده در بانک رفاه

نشریه شماره : 2 فصل تابستان 1394

مشاهده شده : 856

فایل های مقاله : 433 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 آرین قلی پور agholipor@ut.ac.ir استاد دکترا
2 عطیه رسولی atiyehrasouli@ut.ac.ir - -

چکیده مقاله

محیط کار امروز، محیطی رقابتی همراه با فعالیت¬های متنوع و پیچیده است. برای اینکه سازمان¬ها بتوانند در چنین محیطی فعالیت کنند و اهداف خود را تحقق بخشند، نیازمند استراتژی¬های مناسبی برای بخش¬های مختلف هستند. منابع انسانی، اجراکننده این استراتژی¬ها و عامل اصلی و حیاتی در موفقیت سازمان هستند. پس آمادگی، توانایی و اثربخشی این سرمایه¬ها، برای سازمان اهمیت دارد. در حقیقت کارکنان سازمان¬ها با مسایل و مشکلات گوناگونی مواجه هستند که می¬تواند عملکرد آنها در محل کار و در خانواده را تحت تأثیر قرار دهد. پس مکانیزم¬هایی لازم است که راه‌حل¬هایی برای این مشکلات ارایه دهد. برنامه¬های کارمندیاری، که به منظور کمک به کارکنان در حل مسایل آن¬ها و اعضای خانواده ایجاد شده¬اند، یکی از این مکانیزم¬ها می¬باشند. در بین این مسایل می‌توان به بحث تعادل کار- خانواده و اهمیت آن در سازمان¬های امروزی توجه کرد. وجود تعادل بین این دو حوزه، اثرات مثبتی بر عملکرد در زندگی کاری و خانوادگی خواهد داشت. بانک رفاه نیز به این مهم واقف بوده و در این راستا بعضی از انواع برنامه¬های کارمندیاری را به کارکنان خود ارایه می¬دهد. یکی از مشکلاتی که پرداختن به موضوع تعادل کار- خانواده را در بانک مهم جلوه داده است، اضافه کاری و ساعات کار طولانی و پیامدهای آن برای بانک می¬باشد. براساس آنچه گفته شد، هدف اصلی این تحقیق بررسی اثرگذاری برنامه‌های کارمندیاری بر روی تعادل کار – خانواده می¬باشد. در این راستا 385 پرسشنامه در بین کارکنان بانک رفاه توزیع شد. روش تحقیق این پژوهش، پیمایشی می¬باشد و برای تحلیل داده¬ها از روش رگرسیون استفاده شد. نتایج نشان می¬دهد که برنامه¬های کارمندیاری از طریق کاهش تعارض کار- خانواده و افزایش تقویت کار- خانواده، روی تعادل کار- خانواده کارکنان بانک، تأثیرگذار است.