مقاله


کد مقاله : 139411141413261025

عنوان مقاله : ارزیابی فرایند استعدادپروری در واحد منابع انسانی شرکت خودروسازی سایپا

نشریه شماره : 2 فصل تابستان 1394

مشاهده شده : 908

فایل های مقاله : 392 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 خدایار ابیلی abili@ut.ac.ir استاد دکترا
2 سارا رحمتی sara.rahmati@ut.ac.ir - -

چکیده مقاله

هدف از این پژوهش تعیین وضعیت فرآیند استعدادپروری در واحد منابع انسانی شرکت خودروسازی سایپا می‌باشد. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ شیوه گردآوری داده¬ها جزء پژوهش¬¬های ارزشیابی است. جامعه آماری این پژوهش شامل کارکنان واحد منابع انسانی شرکت خودروسازی سایپا به تعداد 260 نفر بوده که با استفاده از روش نمونه¬گیری تصادفی، تعداد 155 نفر از آنان انتخاب و مورد سؤال قرار گرفته است. برای گردآوری داده¬ها از پرسش-نامه محقق‌ساخته شامل 20 سؤال بسته پاسخ استفاده شده است. روایی پرسشنامه با استفاده از نظر اساتید دانشگاهی بررسی و مورد تأیید قرار گرفته و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ 5/94/0 محاسبه شده است. پس از جمع¬آوری و تلخیص داده¬ها به منظور تحلیل و تفسیر سؤال¬های پژوهش از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است. نتایج نشان داد که از نظر کارکنان وضعیت فرآیند استعدادپروری در سطح نسبتاً مطلوبی قرار دارد. هم¬چنین نتایج نشان داد که بین وضعیت موجود در تمام مؤلفه¬های فرآیند استعدادپروری و حالت مطلوب آن‌ها فاصله معنادار وجود دارد که در راستای کاهش این فاصله در جهت رفع آن پیشنهاداتی نیز ارایه شده است.