مقاله


کد مقاله : 1394111394927965

عنوان مقاله : راهبردهاي آموزش و توسعه کارآفرينان اجتماعي در ايران

نشریه شماره : 1 فصل پاییز 1393

مشاهده شده : 729

فایل های مقاله : 268 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 حمید رحیمیان hamrahimian@yahoo.com دانشیار دکترا
2 فرنوش اعلامی Farnoosh_al@yahoo.com استادیار دکترا

چکیده مقاله

هدف اين پژوهش ارائه راهبردهايي به منظور آموزش و توسعه کارآفرينان اجتماعي در ايران مي‌باشدکه به روش آميخته انجام گرفته است. در بخش کيفي با 12 کارآفرين اجتماعي که به روش هدفمند انتخاب شدند، مصاحبه عميق انجام گرفت و اشباع نظري حاصل گرديد و سپس به روش نظريه برخاسته از داده‌ها و روش روايتي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند. کارآفرينان اجتماعي عواملي چون فرهنگ‌سازي و آگاهي بخشي عمومي، مطالعات تطبيقي و الگوبرداري، راهبري اثربخش‌تر نهادهاي سياسي و اجتماعي، توسعه فعاليت‌هاي مرتبط با آموزش کارآفرينان اجتماعي و نهادينه‌سازي کارآفريني اجتماعي در نظام آموزشي را مؤثر در آموزش و توسعه کارآفرينان اجتماعي در ايران بيان مي‌کنند. در بخش کمي پژوهش به منظور تأييد نتايج حاصل از بخش کيفي و تعميم پذيري داده ها، 5 فرضيه تدوين و سؤالات پرسشنامه بر اساس آن تنظيم گرديد. نمونه آماري بخش کمي پژوهش 58 نفر از بنيانگذاران و مديرعاملان موسسات خيريه در استان تهران بودند که به روش نمونه‌گيري دردسترس انتخاب شدند. سپس به روش آزمونt تک نمونه و آزمون فريدمن داده‌ها مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت و همه مؤلفه‌ها تأييد و تنها دو زيرمؤلفه مورد تأييد قرار نگرفت